پیام کوتاه

سلام

اول اردی بهشت سالروز میلاد

شمس المادحین

حاج منصورارضی مبارک

برای سلامتی اش هفت حمد و صلوات