دسته‌ها
مرکزی

دانشجوی نخبه اراکی: هیچ برنامه‌ای برای هویت‌سازی زنان در کشور نداریم

دانشجوی نخبه اراکی معتقد است هیچ برنامه‌ای برای هویت‌سازی زنان در کشور نداریم و اگر داریم بسیار جزئی و مختصر است.

دانشجوی نخبه اراکی: هیچ برنامه‌ای برای هویت‌سازی زنان در کشور نداریم