اقامه عزای امام صادق(ع)/ مــحـمـــــود كــــريـمـــى1395

مراسم عزاداری شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

مــــداح : حــــاج مــحـمـــــود كــــريـمـــى

جــمعــــــه هشتــــــم مــــــرداد مــاه

چـــيذر،آســـتان امـــام زاده عــلى اكــبر (ع)

هــيأت راية العــــباس-رزمندگان شـميرانات